99Please use a translator to read the below text.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Drogi Użytkowniku,

w trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych przygotowaliśmy dla Ciebie tę oto Politykę prywatności. W dokumencie tym znajdziesz zasady, na jakich opiera się przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej, a także sposób działania plików cookies. Bardzo prosimy, abyś zapoznał się z tymi informacjami zanim rozpoczniesz korzystanie ze strony.

 

Niniejsza Polityka prywatności uwzględnia wymogi stawiane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100 poz. 1024).

 

Poprzez bezpieczeństwo danych osobowych należy rozumieć zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności, poprzez wdrożenie i eksploatację niezbędnych do tego celu mechanizmów technicznych i procedur organizacyjnych. Zakres przedmiotowy stosowania niniejszej dokumentacji obejmuje wszystkie zbiory danych osobowych przetwarzane przez administratora danych, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej oraz dane osobowe przetwarzane poza zbiorami danych. Celem wdrożenia niniejszej dokumentacji jest ochrona interesów osób, których dane dotyczą poprzez zapewnienie należytej, adekwatnej do przewidywanych zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych, ochrony posiadanych zasobów oraz wypełnienie obowiązków informacyjnych.

 

Aktualna wersja Polityki prywatności tej strony internetowej jest zawsze opublikowana pod adresem: www.infraberg.com/polityka-prywatnosci

 

Spis treści:

Definicje

Dane osobowe i cele ich przetwarzania

Okres przetwarzania danych osobowych

Wymóg podania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych w systemie informatycznym

Cookies

Narzędzia analityczne

Serwisy społecznościowe

Profilowanie

Prawa użytkownika

Odbiorcy danych osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich

Postanowienia końcowe

 

1 Definicje

Administrator ? oznacza InfraBerg Digitizing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Wał Miedzeszyński 598, 03-994, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000701312, NIP: 5252727460, REGON: 368600686, kapitał zakładowy w wysokości 100000,00 zł. Administrator systemów informatycznych (lub ?ASI?) ? rozumie się przez to osobę fizyczną wyznaczoną przez Administratora, która odpowiada za zapewnienie sprawności, należytej konserwacji i wdrażania technicznych zabezpieczeń systemów informatycznych oraz odpowiada za to, aby systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe spełniały wymagania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem. W przypadku niewyznaczenia ASI, jego obowiązki wykonuje osobiście Administrator lub za pośrednictwem pracowników lub współpracowników wewnętrznej służby informatycznej lub podmiotu zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora.

 

Cookies ? oznacza dane informatyczne, a zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach takich jak telefon, komputer, tablet, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu.

 

Dane osobowe ? oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej z Serwisu (np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu czy nr IP komputera).

 

Identyfikator (login) użytkownika ? rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

 

Osoba upoważniona ? rozumie się przez to osobę, która otrzymała od Administratora upoważnienie do przetwarzania danych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub ?UODO?) ? rozumie się przez to organ ochrony danych osobowych.

 

Profilowanie ? oznacza proces automatycznego zbierania niepowiązanych ze sobą Danych Osobowych i ich Przetwarzania celem oceny niektórych Twoich czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.

 

Przetwarzanie? oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

RODO ? oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Serwis ? oznacza stronę internetową, która jest własnością Administratora i znajduje się pod adresem: www.infraberg.com

 

System informatyczny ? zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

 

Upoważnienie ? rozumie się przez to oświadczenie nadawane przez Administratora wskazujące z imienia i nazwiska osobę, która ma prawo przetwarzać dane w zakresie wskazanym w tym oświadczeniu.

 

Ustawa ? rozumie się przez to ustawę z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Usuwanie danych ? rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą.

 

Zgoda ? oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której Dane Osobowe dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

 

2 Dane osobowe i cele ich przetwarzania

Jako Administrator przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celach:

2.1. Administrowania Serwisem ? w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące: ? adresu IP Twojego urządzenia; ? daty i czasu serwera; ? rozdzielczości Twojego ekranu; ? Twojej przeglądarki internetowej (rodzaj i język); ? Twojego systemu operacyjnego. Z uwagi na konieczność wykorzystywania tych Danych dla istnienia i prawidłowego działania Serwisu podstawą prawną tego Przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator przy Przetwarzaniu Danych może powołać się na swój uzasadniony prawnie interes. 2.2. Analitycznych ? w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące: ? daty i godziny Twoich odwiedzin w Serwisie; ? daty i czasu serwera; ? Twojej przeglądarki internetowej (rodzaj i język); ? Twojego systemu operacyjnego; ? rozdzielczości Twojego ekranu; ? przybliżonej lokalizacji Twojego urządzenia; ? czasu spędzonego w Serwisie; ? odwiedzonych podstron, w tym podstron z formularzami kontaktowymi. Celem Przetwarzania tych Danych jest badanie aktywności osób korzystających z Serwisu dla potrzeb jego rozwoju. Podstawą prawną Przetwarzania tych Danych Osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

2.3. Kontaktowania się drogą elektroniczną ? w tym celu przetwarzamy w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące: ? imienia i nazwiska; ? adresu e-mail. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ut. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikowania się z Użytkownikiem strony.

2.4. Wykorzystania plików Cookies ? informacje na ten temat znajdziesz w osobnym punkcie niniejszej Polityki prywatności. Podstawą prawną Przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli Twoja dobrowolnie wyrażona Zgoda.

2.5. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą. Administrator deklaruje pełne zaangażowanie i determinację celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, a także prawidłowego zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. Administrator w miarę uzasadnionych potrzeb dostosowuje systemy informatyczne służące do przetwarzania danych i wszelkie systemy zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych do wymogów określonych w Rozporządzeniu.

2.6. Administrator w szczególności zapewnia: środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych w pomieszczeniach do tego przeznaczonych; system i sprzęt informatyczny umożliwiający bezpieczne przetwarzanie danych; że do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; prowadzenie ewidencji osób upoważnionych; należyte i terminowe udzielanie informacji na wniosek osób, których dane są przetwarzane i które zwróciły się z wnioskiem o udzielenie informacji. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru. Administrator jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.

2.7. Zastosowane zabezpieczenia oraz procedury mają służyć temu, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się z poszanowaniem poniższych zasad: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; ograniczenie celu ? zbieranie danych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane danych dalej w sposób niezgodny z tymi celami; minimalizacja danych ? adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne i wyłącznie do celów, w których są przetwarzane; prawidłowość i aktualność ? dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, powinny zostać niezwłocznie usunięte lub sprostowane; ograniczenie przechowywania ? dane osobowe powinny być przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; integralność i poufność ? przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

3 Okres przetwarzania danych osobowych

3.1. Twoje Dane Osobowe będą przez nas Przetwarzane tylko przez pewien czas ? w zależności od rodzaju czynności, z którą łączy się Przetwarzanie oraz celem Przetwarzania. Po upływie tego okresu Twoje Dane zostaną nieodwracalnie usunięte.

3.2. Okres Przetwarzania Twoich Danych Osobowych wynosi: ? w przypadku Przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora? do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat, a jeżeli Dane są Przetwarzane w celu kontaktowania się z Tobą drogą elektroniczną w związku z wysłaniem przez Ciebie pytania za pomocą formularza kontaktowego Dane będą Przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia przez nas odpowiedzi, a po tym czasie ? przez okres 6 miesięcy od dnia ostatniej korespondencji; ? w przypadku Przetwarzania Danych dla celów analitycznych, wykorzystania plików Cookies lub administrowania Serwisem ? do czasu utraty przydatności lub zdezaktualizowania się Danych, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.

 

4 Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niekiedy niezbędne do tego, aby nawiązać z nami kontakt za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku należy podać imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail, bez których to Danych nie jest możliwe nawiązanie z Tobą kontaktu.

 

5 Zasady przetwarzania danych w systemie informatycznym

Do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych może zostać dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych. Za tworzenie, modyfikację i nadawanie uprawnień kontom użytkowników odpowiada Administrator lub ASI, o ile został powołany. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten istnieje również po ustaniu stosunku pracy, co jest równoznaczne z cofnięciem uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych posiada własny system kont (zabezpieczonych hasłami) i uprawnień. Hasła do systemu stacji roboczych mają długość przynajmniej 6 znaków (duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Hasło nie może być zapisywane lub przechowywane w miejscu dostępnym dla osób nieuprawnionych. System informatyczny, a w szczególności aplikacje służące do przetwarzania danych osobowych muszą posiadać mechanizmy pozwalające na odnotowanie faktu wykonania operacji na danych. W szczególności zapis ten powinien obejmować: rozpoczęcie i zakończenie pracy przez użytkownika systemu; operacje wykonywane na przetwarzanych danych; przesyłanie za pośrednictwem systemu danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym innym podmiotom nie będącym właścicielem ani współwłaścicielem systemu; nieudane próby dostępu do systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe oraz nieudane próby wykonania operacji na danych osobowych; błędy w działaniu systemu informatycznego podczas pracy danego użytkownika. W celu ochrony przed dostępem do danych komputera z sieci publicznej wykorzystuje się system zapory ogniowej dostępnej w systemie operacyjnym. Administrator stosuje aktywną ochronę antywirusową na każdym komputerze, na którym przetwarzane są dane osobowe. Oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych posiada własny system kont (zabezpieczonych hasłami) i uprawnień. Administrator oraz ASI mają uprawnienia do definiowania identyfikatorów użytkowników i haseł. zalogowanie się do programu, w którym przetwarzane są dane wymaga podania nazwy użytkownika i hasła, a także wykorzystany jest system szyfrowania danych (dostępny w systemie operacyjnym) uniemożliwiający odczyt danych osobom nieupoważnionym. na wszystkich stacjach roboczych, na których przetwarzane są dane osobowe wprowadza się wysoki poziom zabezpieczeń oraz ochronę przed awariami zasilania oraz zakłóceniami w sieci energetycznej serwera, na których przetwarzane są dane osobowe zapewniają zasilacze UPS.

 

6 Cookies

6.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

6.2. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki Cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

6.3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: ?sesyjne? (session Cookies) oraz ?stałe? (persistent Cookies). ? Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ? Cookies ?Stałe? są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

6.4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies: ? ?funkcjonalne? pliki cookies, umożliwiające ?zapamiętanie? wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; ? ?niezbędne? pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; ? pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ? ?reklamowe? pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; ? ?wydajnościowe? pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

6.5. Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia, a w szczególności nie stwarzają ryzyka ściągnięcia na Twoje urządzenie niechcianego/złośliwego oprogramowania ani przedostania się wirusów.

6.6. W Serwisie korzystamy z plików Cookies w celu: ? utrzymania sesji, zapamiętania wyborów dokonywanych przez Ciebie w Serwisie; ? optymalizacji działania Serwisu, aby rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić na nim treści Serwisu; ? zbierania danych analitycznych, pomagających dowiedzieć się w jaki sposób użytkownicy Serwisu z niego korzystają; ? dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić treści Serwisu, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

6.7. Jeśli nie zgadzasz się na działanie plików Cookies możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, jednak musimy Cię poinformować, że funkcje Serwisu, które ze swojej natury wymagają plików Cookies będą wówczas dla Ciebie niedostępne.

6.8. Plikami Cookies możesz zarządzać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej: ? Google Chrome ? Ustawienia/Pokaż ustawienia zaawansowane/Ustawienia treści/Pliki cookie/Zablokuj pliki Cookie i dane z witryn innych firm; ? Internet Explorer ? Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność/Ustawienia ? Mozilla Firefox ? Edycja/Preferencje/Prywatność/Historia/będzie używał ustawień użytkownika/Akceptuj ciasteczka; ? Opera ? Ustawienia/Preferencje/Zaawansowane/Ciasteczka/Nigdy nie akceptuj ciasteczek; ? Safari ? Ustawienia/Preferencje/Prywatność/Blokuj pliki cookie.

 

7 Narzędzia analityczne

Ten Serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google Inc. używającego plików Cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików Cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez Użytkownika z Serwisu, do prezentowania danych Administratorowi Serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zapisywanie plików Cookie w tym celu może w tym celu dokonać zmiany ustawień w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce, jednak Serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików Cookies zostanie ograniczone. Użytkownik może również uniemożliwić przekazywanie Danych Osobowych wytworzonych przez plik Cookie do firmy Google poprzez zainstalowanie w tym celu wtyczki do swojej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: www.google.pl/ads/preferences.

 

8 Serwisy społecznościowe

8.1. W Serwisie stosowane są wtyczki do serwisów społecznościowych: ? Facebook, który jest własnością Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; ? LinkedIn, który jest własnością LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA; ? Pinterest, który jest własnością Pinterest Inc. 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, USA; ? Instagram, który jest własnością Instagram Inc., Hacker Way Building 14, First Floor Menlo Park, California, USA; ? Twitter, który jest własnością Twitter Inc., Headquarters, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

8.2. W przypadku skorzystania przez Ciebie z Serwisu, Twoja przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami powyższych serwisów społecznościowych, dzięki czemu uzyskają one i dokonają zapisu informacji o adresie IP Twojego urządzenia oraz o fakcie uruchomienia ich w Twojej przeglądarce internetowej.

8.3. Informację o odwiedzeniu przez Ciebie Serwisu powyższe serwisy społecznościowe mogą następnie wykorzystywać celem reklamy, analizy rynku oraz profilowania.

8.4. Możesz nie wyrazić zgody na zbieranie danych przez powyższe serwisy społecznościowe za pośrednictwem Serwisu. W tym celu przed odwiedzeniem Serwisu powinieneś wylogować się z ewentualnie posiadanego przez siebie na ww. serwisach profilu lub uniemożliwić załadowanie wtyczek serwisów, np. za pośrednictwem programów typu ?Social Media Blocker?.

8.5. Administratorem Twoich Danych Osobowych kiedy wchodzisz w kontakt z naszym profilem w serwisach Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, są zarówno wskazane wyżej podmioty będące właścicielami tych serwisów, jak i InfraBerg Digitizing Sp. z o.o. Przekazujesz nam swoje Dane Osobowe np. poprzez polubienie strony, udostępnianie publikowanych przez nas treści, pisząc do nas wiadomości prywatne, reagując i komentując nasze posty. Przetwarzane Dane dotyczą Twojego imienia i nazwiska, pseudonimu, wizerunku, nr ID użytkownika. Przetwarzamy je wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to znaczy w celu realizowania uzasadnionego interesu Administratora, w postaci utrzymywania kontaktu z użytkownikami Serwisu oraz w celu marketingu bezpośredniego.

 

9 Profilowanie

Dla celów marketingowych profilujemy Twoje preferencje i zainteresowania, aby dopasować jak najlepiej komunikację marketingową do Twoich potrzeb. Twoje Dane Osobowe w postaci preferencji i zainteresowań są zbierane w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) za pośrednictwem plików Cookies i Twojej aktywności w Serwisie. W wyniku profilowania otrzymasz wyświetlane komunikaty marketingowe dotyczące oferowanych przeze mnie usług, które mogą być wyświetlane na stronach internetowych podmiotów trzecich z użyciem narzędzi np. Google AdWords czy Facebook Pixel.

 

10 Prawa użytkownika

10.1. Uprzejmie informujemy, że jako użytkownik Serwisu masz prawo do: ? dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; ? sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one błędne oraz do ich uzupełnienia; ? żądania usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym); ? ograniczenia przetwarzania swoich danych; ? wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.2. Jeżeli Przetwarzanie Danych następuje na podstawie udzielonej przez Ciebie Zgody masz prawo do prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Masz również prawo wycofania w każdej chwili swojej Zgody bez podania uzasadnienia. Pamiętaj jednak, że wycofanie przez Ciebie Zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego Przetwarzania ? wszelkie czynności podjęte na podstawie udzielonej przez Ciebie Zgody pozostają legalne mimo jej późniejszego wycofania.

10.3. Jeżeli Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec Przetwarzania swoich Danych Osobowych.

10.4. Aby zrealizować swoje prawa możesz napisać na adres e-mail info@infraberg.com lub zadzwonić pod numer telefonu +48 608700340.

10.5. Uprzejmie informujemy, że możemy odmówić usunięcia Twoich Danych Osobowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. gdy ciąży na nas obowiązek zatrzymania Twoich Danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego lub wymaga tego konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń.

 

11 Odbiorcy danych osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

11.1. Uprzejmie informujemy, że odbiorcami Twoich Danych Osobowych jest firma hostingowa, z której usług korzystamy. Oprócz tego możliwe jest, aby odbiorcami Twoich Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa polskiego lub unijnego były inne podmioty publiczne lub prywatne, jednak za każdym razem następuje to na podstawie konkretnego, odpowiednio udokumentowanego i uzasadnionego żądania ze strony tych podmiotów, które weryfikujemy.

11.2. Administrator obowiązany jest nadać upoważnienie do przetwarzania danych każdej osobie, która do przetwarzania danych będzie dopuszczona. Upoważnienie powinno zwierać: datę nadania uprawnień; datę wygaśnięcia uprawnień, jeżeli jest ono nadane na czas określony; zakres upoważnienia. ? Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa z chwilą upływu terminu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy zawartej przez Administratora z osobą, której zostało nadane lub w przypadku gdy zostało nadane na czas określony z upływem czasu na jaki zostało nadane. Osoba upoważniona przez Administratora nie ma prawa do nadawania dalszych upoważnień. ? Zmiana zakresu uprawnień użytkownika, zawieszenie lub odwołanie uprawnień odbywa się w analogicznym trybie jak nadanie uprawnień dostępu i przetwarzania zbioru danych osobowych. ? Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Ewidencja może być prowadzona w wersji papierowej lub elektronicznej z możliwością jej wydruku. Ewidencja osób upoważnionych jest uaktualniana na bieżąco. ? Ewidencja zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej; datę nadania i ustania uprawnień; zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

 

12 Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich

12.1. Z uwagi na wykorzystywanie w Serwisie usług świadczonych przez podmioty mające swą siedzibę poza granicami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego informujemy, że przesyłamy Twoje Dane do tych państw. W krajach tych nie obowiązuje RODO, a zatem przekazywanie Danych Osobowych wiąże się z pewnym ryzykiem. W trosce o Twoje bezpieczeństwo informujemy jednak, że Dane te są przesyłane wyłącznie krajom, które przystąpiły do programu Privacy Shield (więcej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl).

12.2. Masz prawo do uzyskania kopii Danych przesyłanych do państwa trzeciego.

 

13 Postanowienia końcowe

13.1. Polityka obowiązuje od dnia jej wprowadzenia w życie w sposób przyjęty u Administratora. Wszelkie zmiany Polityki obowiązują od dnia ich wprowadzenia w życie w sposób przyjęty u Administratora.

13.2. Każdy kto przetwarza dane posiadane przez Administratora zobowiązany jest do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w niniejszej Polityce. 13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce bezpieczeństwa mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia.

 

14 Kontakt

W celu realizacji swoich praw możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@infraberg.com lub telefon: +48 608700340.